2022
Nezávisle fungující studentská rádiová stanice na FaVU
Cílem práce bylo vytvořit rádio na FaVU, začít tím budovat prostor pro sdílení audio obsahu napříč fakultou. Rádio vytváří prostor možného sdílení a spolupráce. Důležitou se v tomto ohledu stává činnost vytváření obsahu, při které se setká kolektiv lidí.
Rádio také zachytává zvukový obraz FaVU skrze neustále rostoucí a nikdy neukončený archiv hudby tvořené současnými i bývalými členy akademické obce.
Důležitým bodem vývoje práce byla událost a vysílání Neambiciózní ateliér tematizující domovský Ateliér Environmentu (viz níže). V inspiraci principem akce Neambiciózní ateliér byla práce završena akcí (Ne)ambiciózní rádio.
Neambiciózní ateliér
výzkum, akce, rádiové vysílání (2022)

Událost vycházející z vlastního výzkumu ateliéru Environment se dotýkala otázek charakteru ateliéru a jeho proměn, podob ambicí.
Výzkum a z něj vycházející text se opírá o rozhovory se studenty a absolventy ateliéru. Metodicky byl inspirován disertací Isabely Grosseové Gravitace umělecké kompetence, jejími rozhovory s absolventy AVU (dle metody BNIM Toma Wengrafa). V textu jsou sledovány události a témata zmíněné respondenty.
Text nabyl podoby scénáře. Úvahy nad výstupy výzkumu prokládají citáty respondentů. Výstupy výzkumu v podobě tohoto scénáře se pomocí společných akcí-čtení vrací zpět do ateliéru ke zhodnocení a případnému přehodnocení. Postřehy z těchto čtení byly znovu do textu zapracovány. K poslednímu čtení se současnými studenty ateliéru byl externě přizván Blahoslav Rozbořil. A to k rozšíření náhledů na problematiku z hlediska vzdělávání, a především o pohled jiné generace. Akce byla přenášena pomocí Rádia i k ostatním účastníkům výzkumu. Pomocí něho tak mohli (například absolventi) přímo vyslechnout diskusi, být její tichou součástí, aniž by měla jejich přítomnost příliš velký vliv (znervózňovala, zvyšovala míru autocenzury) na přímé účastníky akce. Konání vysílání bylo avizováno jen úzké skupině zainteresovaných. Neambiciózní ateliér nabídl jeho současným a bývalým obyvatelům možnost reflexe samotných závěrů a vlastních rolí. I přes úzké zacílení na jeden ateliér se Neambiciózní ateliér obrací k širším otázkám směřování fakulty nebo obecně uměleckého vzdělávání.
(Ne)ambiciózní rádio
akce, čtení, diskuse, rádiové vysílání (2022)

Ze zkušenosti Neambiciózního ateliéru, respektive metody společného čtení a následné diskuse, vychází akce (Ne)ambiciózní rádio pro obhajobu diplomové práce. Předmětem této akce bylo samotné Rádio skrze čtení textu dokumentace závěrečné práce „Rádio FaVU“.
Při něm se setkala skupina lidí z okruhu Rádia, možného budoucího okruhu Rádia a dalších k vytvoření heterogenní diskusní skupiny.
Výsledkem byla diskuse nad možnými vizemi dalšího udržitelného fungování, ale i přehodnocování dosavadních postupů.