Zadání ZS 2016
Historie Vysokého učení technického, pod které spadá Fakulta výtvarných umění, sahá až do roku 1899. Tato univerzita vlastní v Brně řadu nemovitostí. Když na konci devadesátých let musela FaVU z důvodů restitucí opustit budovu na ulici Květné, byla část školy dislokována do budovy bývalé elektrotechnické fakulty a akademické menzy na ulici Údolní 19. Interiéry odpovídaly původním účelům, tedy využití technickými obory. Jednalo se o provizorní řešení do té doby, než budou obě budovy FaVU (Rybářská i Údolní) sloučeny v novém či nově rekonstruovaném objektu. Proto se příliš neinvestovalo do oprav a budova získala specifický charakter. Vrstvily se zde stopy obývání a tvoření napříč léty. Pro řadu studentů umělecké školy byl právě toto ideální genius loci, jiní vnímali zatěžující faktory a nepohodlí, které s sebou budova nesla.
Teprve v roce 2016 se uskutečňuje plánované sloučení školy na jednom místě v areálu Údolní 53. Až do loňského roku zde působil Ústav soudního inženýrství. Část budov byla poté adaptována pro FaVU. Současní studenti a zaměstnanci fakulty jsou nedílnou součástí proměny.
Zadání „Stěhování“ má studentům napomoct uvědomit si změny a specifika nových i starých prostor, případně se vyrovnat s nostalgií spojenou se starými pořádky. Mohou reagovat na nové i staré prostředí (jak z hlediska samotného prostoru, instituce, sociální situace, kterou škola vytváří, jejich historie atd.). Případně lze reflektovat samotný přesun, stěhování apod. Realizace je možná jakýmikoli prostředky (instalace, dokument, koncept, kresba apod.).