Zadání ZS 2012/2013
Motto: „Na znak solidarity s nedávnymi svetovými udalosťami, neprerušujte v nasledujúcej minúte činnosť, ktorú robíte práve v tejto chvíli.“ Roman Ondák
„/lat. soliditas – pevnosť, stálosť/ - vo všeobecnosti vzájomná závislosť prvkov celku či už živého organizmu, alebo spoločnosti. V užšom slova zmysle morálny postoj, cnosť…“
Zadanie má dve časti, ktoré na seba nadväzujú. Prvou je vlastný výskum v "teréne", vo svojom i širšom okolí /mapovanie prostredia/, v ktorom sa pohybujem, žijem. Jeho zmyslom je hľadanie „miest kde sa solidarita prejavuje“. Zadanie sleduje predovšetkým neinštitucionálne prejavy solidarity, čiže vznikajúce z bezprostredných skúseností, nie podporované štátnymi či inými organizáciami a pod.

Druhá časť: Hľadanie pojmu v realite má byť inšpiráciou/iniciáciou k vlastnej tvorivej sociálnej interakcii- solidárnej akcii.

Zadanie môže byť realizované vrámci ateliérového projektu AEN na výstave S-flux v G99.

Termín vyhodnotenia je 5. 12. 2012.

Súčasťou úvodu do témy je aj prednáška Pala Fabuša Moc a solidarita, ktorá bude 7.11. 2012 o 16:00 na FaVu v miestnosti 201.