2020
Klára Lázničková, Ivana Rovenská, Matúš Baluch, Čunislav Láznička, Všehomír Balaro
Tchibo family se sekupila v září roku 2020. Skupina vzešla přímo z důsledků pandemických ran paralyzujících životy jednotlivých členů. Vznikla přirozeně z holé nutnosti a lidskosti, jako vzájemná péče tří lidských entit (+ pes a dítě) v bezvýchodné životní situaci, nacházejících se v psychickém, sociálním či materiálním nedostatku. V nouzových podmínkách se tak zrodila umělecká skupina s postupně vyplývající ambicí postarat se o sebe navzájem, tvořit nové vazby a život v uměle vytvořené situaci - v nestandardních podmínkách hlubokého lockdownu - v jednom pokoji v jednom bytě s dosavadní pouhou povrchní znalostí se mezi sebou navzájem. Na místo tvorby uměleckých děl do prázdných galerií v pozastaveném venkovním světě vzešla potřeba para/post uměleckého tvoření mezilidských vztahů, občasně (nebo stále?) nahlížených prizmatem uměleckého počínání. Prolínání tvoření vztahů, života a umění nastínilo dlouhou, neustále vyvíjející se životní performanci s nejasnými hranicemi a budoucností.

The Tchibo family got together in September 2020. The group arose directly from the effects of the pandemic´s wounds that paralyzed the lives of individual members. It arose naturally from a bare necessity and humanity, as the mutual care of three human entities (+ dog) in a desperate life situation, in a mental, social or material lack. In such emergency conditions, an artistic group was born with a gradually emerging ambition to take care of each other, create new bonds and live in an artificially created situation - in non-standard conditions of deep lockdown - in one room in one apartment with only a superficial knowledge of each other. Instead of creating works of art in empty galleries in the suspended outdoor world, the need arose for para / post artistic creation of interpersonal relationships, occasionally (or still?) viewed through the prism of artistic action. The aim being the intertwining of the formation of relationships, life and art outlined a long, constantly evolving, life performance with unclear boundaries and unclear futures.