2013
Knihovna
kontextový projekt, zvuková inštalácia
9 stôp zvukovej nahrávky, 18:25

 Východiskom pre vznik zvukovej inštalácie je fungovanie v česko-slovenskej komunite ateliéru environmentu. V reči prebieha obojstranné ovplyvňovanie, ktoré často vedie k prirodzenému vzniku novotvarov. Zvukové stopy sú výsledkom umelého, systematického vytvárania hybridného československého jazyka. Paralelne vzniká idea vybudovania ateliérovej knižnice. Výber prvých kníh do zbierky je motivovaný intuíciou a poslúžil ako pracovný materiál. Na základe šťastného, alebo obľúbeného čísla majiteľa knihy, je vybratá strana, z ktorej sú ďalej vyberané skupiny slov. Selekciu slov určuje inšpirácia eufóniou. Eufónia je básnická figúra založená na opakovaní hlások alebo skupiny hlások vo verši a vyvoláva ľubozvučný pocit. (Z každej strany knihy sú vybraté štyri skupiny slov, podľa kombinácie hlások, ktoré obsahujú: e-a, e-i, e-o, e-u) Slová sú čítané podľa pravidiel slovenskej fonetiky. Keďže ide prevažne o české knihy, české znaky sú nahradené najpodobnejšími slovenskými znakmi, vzniká umelý jazykový hybrid.